• 1

    to crush, to pound
  • 2

    to strike
  • 3

    to crash into